Us Nai Kaha Mohabbat Bari Mushkil Ada Hai....!
Hum Sai Na Ho Kabhi....!


HumNai Kaha....!

... Jo Yeh Asaan Se Mehanat Hooti....!
Misr Ka Bazaar Na Sajhtta.....