سوک نسکور د خداۓ پہ عشق کے پہ سجدو دی
سوک نشہ کے دشرابو پہ طرف د میخانو دی


سوک سرکشہ دی گناه پسےگناه کڑی
سوک معافی غواڑی د خدایہ پہ توبو دی


دا یو سو لمحے ژوندن دے توبہ گار شہ
پہ چا تیرے شوے د چاپہ تیریدو دی


سوک بے غمہ د غفلت پہ خوب اودہ وی
سوک پہ طمع د جنت پہ شوگیرو دی