زما د مرگ خبر چی درشی په جڑا چی نشی
لاسونه سره که سترگی توری وارخطا چی نشی


کله ناکله زما قبر ته رازه جانانه
ستا ارماني وم هیر می نه كی بے وفا چی نہ شی