د گلونو په رنگونو کی دے گورم
د زڑہ سڑیکو او دردونو کی دے گورم


خوگه یارہ چی په نیمه شپه رایاد شی
پاس په ستورو اسمانو نوکے دے گورم۔