Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam farmate hen:

gunaho me se bara gunah ye he k admi apne maa baap par lanat kare, logo ne kaha ae ALLAH k rasool bahla kon hai jo apne maa baap par lanat karega, ap ne farmay matlab ye hai k aek shaks dosre k baap ko gali de wo us k baap ko gali de, dosre ki maa ko gali de wo us ki maa ko gali de.:

[Sahi bukhari kitab ul adab # 5973]