isk bare main kya khayal hai........(mehnati lago gi/gay like baibo)